งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 
     งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน - ฝ่ายวิชาการ

   
นางเสาวณีย์ ไกรนุกูล
ตำแหน่ง : หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
   
นางอุบล เบญจพงศ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
   
นายธีรพล ทองเพชร
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
   
นางสุวิมล ศรีแสง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
   
นางฤดี เพชรมณี
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
   
นางวรรณวิมล ฉวีบุญยาศิลป์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
   
นางอรทัย เมืองแมน
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
   
นายกำชัย ณ พัทลุง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
   
นางสาวโศจิกานต ปานดี
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
   
นายสมจิต แข่งขัน
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
   
นายธนาวุฒิ กล้าเวช
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
   
นายพรสฤษฎ์ วีแก้ว
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
   
นางชนัญญา สุวรรณวงศ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
   
นางสาววสรัลดา พันธ์ครุฑ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
   
นางเบญจมาศ ช่วยดำรงค์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
   
นางมาลี ว่องเกษฎา
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
   
นางสาววัชรีย์ บุญกล่ำ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
   
นางกนกกร พรหมวิเศษ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
   
นางอรอนงค์ แซ่ลิ่ม
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
   
นางสาววิมล สุพรรณดิษฐ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
   
นางสาวจรรยา คงแก้ว
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
   
นางสาวกมลรัตน์ นาคินทร์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
   
นางสาวกาญจนา เหลื่อมแก้ว
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
   
นายนพรัตน์ ไทยถัด
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
   
นางสาวสิริรัตน์ เรืองนิมิตร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
   

 

     หน้าที่และความรับผิดชอบ - งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

1. จัดทำ รวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียน ของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร
2. จัดทำตารางสอน ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่าง ๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน
4. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
5. จัดหา รวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา
7. ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบ การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพและสะสมหน่วยกิต
8. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร
9. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย
10. รวบรวม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
11. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใจและภายนอกสถานศึกษา
12. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
13. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
14. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ปรับปรุงข้อมูล 25 พฤศจิกายน 2559

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-2001
แฟกซ์. 0-7727-2631
ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

1418875
วันนี้วันนี้4238
เมื่อวานเมื่อวาน535
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้22019
เดือนนี้เดือนนี้100000
ทั้งหมดทั้งหมด1418875
IP ของคุณคือ 54.81.232.54
UNITED STATES
US
สมาชิก 0
ผู้ชมทั่วไป 550