แผนกวิชาบัญชี

พิมพ์

ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
     แผนกวิชาบัญชี

นางสาวรวิสรา สุทธิ
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนก ครูชำนาญการ (คศ.2)
การศึกษา : คบ.(ธุรกิจศึกษา)  บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
   
นางจีรพรรณ โยธาปาน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
การศึกษา : บธ.บ.(การบัญชี)  บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)  ป.บัณฑิต.(การบริหารการศึกษา)
   
นางจริยา มณีโรจน์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
การศึกษา : ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)  บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)  ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)  ป.บัณฑิต(การบริหารการศึกษา)
   
นางสาวนารีรัตน์ อู้สกุลวัฒนา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
การศึกษา : บธ.บ.(การบัญชี)  บธ.ม.(การบัญชี)  ป.บัณฑิต(การบริหารการศึกษา)  ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
   
นางรัชนี ดวงจันทร์กาล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
การศึกษา : มธ.ม (บริหารการศึกษา)
   
นางสาวเยาวพร สุขพรพา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
การศึกษา :
   
นางวาสนา วิเชียร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ (คศ.2)
การศึกษา : บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)  บธ.บ.(การบัญชี)
   
นางกนกกร พรหมวิเศษ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ (คศ.2)
การศึกษา : บช.บ(การบัญชี) บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
   
นางลักขณาภรณ์ รอดบน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ (คศ.2) 
การศึกษา : บธ.บ.(การบัญชี)
   
นางณัฐกาญจน์ เพราแก้ว
ตำแหน่ง : ครู (คศ.1) 
การศึกษา : ศศ.บ (ศิลปศาสตรบัณฑิต) บธ.บ (การจัดการทั่วไป แขนงวิชาการบัญชี)
   
นางนารีรัตน์ ประดิษฐ์สาร
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษา : ธบ.บ.(การบัญชี) ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)  ธบ.ม.(การบัญชี)
   
นางสาวเฉลิมพร บัวพา
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษา : ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) บช.บ.(การบัญชี)   ธบ.ม.(การบัญชี)
   
นางสาววรรณิศา ซัง
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษา : ธบ.บ.(การบัญชี)
   
นางสาวกาญจนา อาศรมศิลป
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษา : บช.บ.(การบัญชี)
   
นางสาวคัทลียา เย็นใจ
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษา : บธ.บ.(การบัญชี)
   
นางสาวธัญญารัตน์ จันทคาธ
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษา : บช.บ.(บัญชีบัณฑิต)

ปรับปรุงข้อมูล 1 มิถุนายน 2564